Jazz Cafe

Muzyka jazzowa ma jedn? wielk? zalet?. W bardzo naturalny sposób odkrywa przed s?uchaczem kolejne ?cie?ki. Moja przygoda z jazzem zacz??a sie od s?uchania Anny Marii Jopek. S?uchaj?c jej p?yt poznawa?am nazwiska kolejnych muzyków graj?cych z ni? i zaintrygowana si?ga?am dalej, sprawdzaj?c ich autorskie dokonania. Tym sposobem trafi?am na Henryka Mi?kiewicza, Leszka Mo?d?era, Cezarego Konrada, który  przedstawi? mnie takim muzykom jak W?odek Pawlik czy Filip Wojciechowski. Dzi?ki nim trafi?am na zupe?nie nowe, niezwykle obszary muzyczne. Z fascynacji tym szczególnym rodzajem muzyki powsta?a moja Fundacja MMusic. ( www.mmusic.eu )Ma?gorzata Smó?ka
Mieszkaj?c od wielu lat w Holandii, stara?am si? zawsze pokazywa? Polsk? z jak najlepszej strony. Uwa?am, ?e muzyka jazzowa jest tym, z czego mo?emy by? niezwykle dumni, czym mo?emy si? chwali? bo muzyków jazzowych mamy wspania?ych. Jednocze?nie, b?d?c mieszkank? Królestwa Niderlandów chcia?abym aby publiczno?? Polska mia?a okazje pozna? to, co najlepsze w jazzie Holenderskim. Polska muzyka jazzowa nie jest w Holandii zbyt znana a i o Holenderskim jazzie w Polsce wiadomo niewiele. Postanowi?am to zmieni?. Szczytny cel? By? mo?e ale ?ycie bez marze? jest niewiele warte.
Zapraszam wszystkich do Jazz Cafe na antenie Polskiego Radia Internetowego Amsterdam gdzie w oko?ojazzowych klimatach  mam nadzieje spotyka? si? ze s?uchaczami w ka?dy czwartek.
Ma?gorzata Smó?ka

W?odek Pawlik
Fot. Lech Basel

W?odek Pawlik – wybitny pianista i kompozytor, absolwent klasy fortepianu profesor Barbary Hesse-Bukowskiej na Akademii Muzycznej im, F.Chopina w Warszawie, któr? uko?czy? w roku 1984. W roku 1990 uko?czy? kolejne studia pianistyczne na Wydziale Jazzowym Hochschule fur Musik w Hamburgu. W 2007 roku, artysta uzyska? doktorat na macierzystej uczelni, gdzie aktualnie prowadzi wyk?ady z improwizacji. W jego dorobku znajduje si? ponad 20 autorskich p?yt, szereg dzie? muzyki filmowej i kompozycji wspó?czesnych.

Więcej…

Dorota Mi?kiewicz
Fot. Lech Basel

Dorota Mi?kiewicz – wybitnie uzdolniona wokalistka, skrzypaczka, kompozytorka i autorka tekstów. Urodzi?a si? w muzycznej rodzinie Mi?kiewiczów (ojciec – Henryk , to znany saksofonista jazzowy, brat Micha? – perkusista nagrywaj?cy dla ECM).
Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie skrzypiec. Pierwsze nagrania studyjne i telewizyjne rozpocz??a b?d?c jeszcze w liceum. W 1994 roku zaj??a II miejsce na konkursie w ramach Mi?dzynarodowych Spotka? Wokalistów Jazzowych w Zamo?ciu.

Więcej…

Filip Wojciechowski
Fot. Lech Basel

Filip Wojciechowski jest pianist?, kompozytorem g?ownie klasycznym. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie oraz Konserwatorium für Musik und Theater w Szwajcarii. Laureat wielu presti?owych nagród m.in. nagrody specjalnej na XIII Mi?dzynarodowym konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w 1995 roku. Filip Wojciechowski jest jednak równie? pianist? jazzowym. Od roku 1989 wyst?puje razem ze swoim trio, w sk?ad którego wchodz? obecnie Pawe? Pa?ta-kontrabas i Cezary Konrad-perkusja.

Więcej…

Tomasz Sta?ko i Simple Acoustic Trio
Fot. Grace Wychowanska

Tomasz Sta?ko i Simple Acoustic Trio
Je?li kto? chocia? troch? interesuje si? muzyk? jazzow? wie, kim jest Tomasz Sta?ko. Najbardziej chyba rozpoznawalny Polski muzyk na ?wiecie, niejednokrotnie nazywany nast?pc? wielkiego Milesa Davisa, artysta charakterystyczny, kompozytor, wirtuoz tr?bki, ikona polskiego jazzu. Epitety mo?na mno?y? w niesko?czono??. Je?li kto? mia?by ochot? zapozna? si? z postaci? tego niezwyk?ego tr?bacza, zapraszam serdecznie na jego stron? internetowa www.tomaszstanko.com oraz do wys?uchania jego p?yt. Towarzyszy? mu zespól niezwyk?y, w sk?adzie: Marcin Wasilewski-piano, S?awomir Kurkiewicz- bas, Micha? Mi?kiewicz- perkusja. Poznali si? w szkole.  Graj? ze sob? ju? od 1990 roku, zaczynaj?c od nazwy Simple Acoustic Trio a ostatnio równie? jak Marcin Wasilewski Trio. To trzech wybitnie utalentowanych muzyków.

Więcej…