Ex Libris Art

Ex Libris Art jest audycj? o literaturze, sztuce i muzyce.


W amsterdamskich galeriach sztuki, które odwiedzam od lat, du?o si?  dzieje.  Cz?sto  sztuki wizualne ?acz? si? z ró?nymi rodzajami muzyki. Chcia?abym zaprezentowa?  wspó?czesnych twórcow i  ich dzie?a.


Poza tym, warto jest przypomnie?   Edwarda Stachur? w  ro?nych wykonaniach,   Krzysztofa Kamila Baczynskiego , którego wiersze czyta  Krzysztof Kolberger, ?piewa Ewa Demarczyk, Jan Turnau, felietony satyryczne Wojciecha M?ynarskiego, wiersze Juliana Tuwima w ró?nych wykonaniach, np. Czeslawa Niemena, twórczo?c? Jacka Kaczmarskiego i Przemka Gintrowskiego, W?odzimierza Wysockiego, o którym niezwyk??  ksia?k? napisa?a jego ?ona, francuska aktorka, Marina Vlady, Marka Grechut?...To tylko przyk?ady, lista jest d?u?sza, cho? nie ma tu miejsca na wspomnienie  wszystkich, których bedzie mo?na  us?ysze? w ka?d? ?rod? od godziny 19,00.


Jestem  z wykszta?cenia  filologiem polskim, pracuj? jako dziennikarka, pisz? i publikuj? reporta?e, wywiady, scenariusze, opowiadania, wiersze i teksty piosenek. Jestem równie? mi?o?niczk? sztuki i muzyki.
Agnieszka  Sadlakowska