?wiat Oczami Dziecka

Zapraszam do wys?uchania audycji zatytu?owanej „?wiat oczami dziecka”, w której to staram si? przenie?? moich s?uchaczy w ?wiat warto?ci, emocji, za pomoc? ba?ni,bajek. Prezentuj? dzieciom postaci s?awnych Polaków, z których zdecydowanie mog? by? dumni, którymi mog? si? chwali?, odwiedzam placówki o?wiatowe. Osobom, które w tej chwili pomy?la?y „po co?”, odpowiem krótko, by zmieni? jako?? my?lenia o Polsce, Polakach, tak aby nasze pociechy w pozytywny sposób mog?y budowa? w?asn? to?samo??, rozwija? ciekawo?? ?wiata, ludzi. Czu? si? dobrze ze sob?, w Polsce, w Holandii, wsz?dzie na ?wiecie. Bycie Polakiem to powód do dumy.
Audycje s? skierowane wprost do dzieci, z udzia?em dzieci.  Audycja autorska w Polskim Radiu Amsterdam, ma na celu dotrze? do jak najwi?kszej rzeszy dzieci, zach?ci? do mowy w j?zyku polskim. Jest jednym z wielu moich oddzia?ywa? w projekcie edukacyjno-wychowawczym, zawartym na mojej stronie internetowej dziecko.nl, skierowanym do rodziców.
Dzi?ki serdeczno?ci Polskiego Radia Amsterdam zapraszam wszystkich na ?wiat oczami Dziecka.
Pozdrawiam serdecznie,
Ewa ?y?niewska


Aktualno?ci


Dzisiaj jest: Piątek
25 Wrzeƛnia 2020
Imieniny obchodzą
Aureli, Aurelia, Aurelian, Franciszek,
Gaspar, Herkulan, Kamil, Kleofas,
Kleopatra, ƁadysƂaw, Piotr, Rufus,
ƚwiętopeƂk, Wincenty, WƂadysƂaw,
WƂadysƂawa, WƂodzisƂaw

Do koƄca roku zostaƂo 98 dni.
Zodiak: Waga