Jazz Cafe

W?odek Pawlik
Fot. Lech Basel

W?odek Pawlik – wybitny pianista i kompozytor, absolwent klasy fortepianu profesor Barbary Hesse-Bukowskiej na Akademii Muzycznej im, F.Chopina w Warszawie, któr? uko?czy? w roku 1984. W roku 1990 uko?czy? kolejne studia pianistyczne na Wydziale Jazzowym Hochschule fur Musik w Hamburgu. W 2007 roku, artysta uzyska? doktorat na macierzystej uczelni, gdzie aktualnie prowadzi wyk?ady z improwizacji. W jego dorobku znajduje si? ponad 20 autorskich p?yt, szereg dzie? muzyki filmowej i kompozycji wspó?czesnych.


Jest laureatem wielu krajowych i mi?dzynarodowych konkursów, m.in.: Grand Prix na Mi?dzynarodowym Konkursie Jazzowym w Dunkierce (Francja) oraz II nagrody na Mi?dzynarodowym Konkursie Kompozycji Jazzowych w Monaco. Wielokrotnie otrzymywa? wyró?nienie ‘Jazzowy Muzyk Roku’ przyznawane przez legendarny warszawski Jazz Club Akwarium. Wyst?puje na najwi?kszych i najbardziej presti?owych festiwalach jazzowych, m.in.: North Sea Jazz Festival (Haga 1998) oraz European Jazz Festival (Ateny 2006), a tak?e festiwalach po?wieconych muzyce powa?nej (m.in.: Misterium Stabat Mater na Festiwalu Wratislavia Cantans 2003), pozostawiaj?c niezapomniane wra?enia u s?uchaczy i uzyskuj?c entuzjastyczne recenzje krytyki na wszystkich kontynentach. Magazyn festiwalowy „Who i who at North Jazz Festival 1998” okre?li go zaszczytnym mianem „Vladimir Horowitz of jazz”. Dzia?alno?? koncertowa i dorobek fonograficzny zyska?y równie? szerokie uznanie wielu opiniotwórczych miedzy narodowych mediów. Gazeta „The Age” og?osi?a tras? koncertow? artysty po Australii najwi?kszym wydarzeniem muzycznym roku 2002, a ameryka?ski magazyn jazzowy „Down Beat” okre?li? album „Turtles”, nagrany wspólnie ze znanym tr?baczem Randy Breckerem, mianem „wybitny”.
W?odek Pawlik jest równie? twórc? muzyki filmowej, teatralnej, s?uchowisk radiowych, a tak?e dziel symfonicznych, wokalnych i oprawy do baletu wspó?czesnego. Jest autorem muzyki do obsypanych nagrodami filmów „Wrony” i „Pora umiera?” Doroty K?dzierzawskiej, do filmu „Rewers” w re?yserii Borysa Lankosza (Z?ote Lwy na 34 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni), a tak?e mi?dzynarodowych produkcji: „Nightwatching” Petera Greenawaya i „Within the whirlwind” Marleen Gorris (zdobywczyni Oskara za film ‘Antonia’s Line’ w 1996 roku). Za muzyk? stworzon? do s?uchowiska Polskiego Radia „Novecento’” otrzyma? nagrod? na IX Festiwalu „Dwa Teatry – Sopot 2009”.
W roku 2008 artysta skomponowa? i nagra? razem ze sowim trio w towarzystwie legendarnego tr?bacza Randy Breckera (zdobywcy Grammy Award 2009) suit? jazzow? „Tykocin”, która przez recenzentów muzycznych Rzeczypospolitej i Gazety Wyborczej uznana zosta?a za „Jazzow? p?yt? roku”. Nak?adem wydawnictwa Summit Records ukaza?a si? ?wiatowa reedycja albumu pod tytu?em „Nostalgic Journey – Tykocin Jazz Suite”, która trafi?a na rynki ameryka?ski, japo?ski, do Korei Po?udniowej oraz krajów europejskich: Niemiec, W?och, Francji i Hiszpanii.
Wi?cej informacji o dokonaniach W?odka Pawlika mo?na znale?? na jego stronie internetowej www.wlodekpawlik.com   lub na stronie www.mmusic.eu

Aktualno?ci


Dzisiaj jest: Piątek
25 Wrzeƛnia 2020
Imieniny obchodzą
Aureli, Aurelia, Aurelian, Franciszek,
Gaspar, Herkulan, Kamil, Kleofas,
Kleopatra, ƁadysƂaw, Piotr, Rufus,
ƚwiętopeƂk, Wincenty, WƂadysƂaw,
WƂadysƂawa, WƂodzisƂaw

Do koƄca roku zostaƂo 98 dni.
Zodiak: Waga